جدایی در دوران نامزدی و حقوق نامزدها

جدایی در دوران نامزدی و حقوق نامزدها

جدایی در دوران نامزدی و حقوق نامزدها ، از آن جا که ازدواج، قراردادی مهم است، قانون گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند؛ زیرا انصراف از یک تصمیم نسنجیده، هر چند که از نظر اخلاقی درست نیست، بهتر از آن است […]