تنصیف اموال چیست و راه های آن

تنصیف اموال به معنی تقسیم اموال مکتسبه زوجین بین آنها برابر است. به گونه ای که تعهد انتقال و تصرف رایگان تا نیمی از اموال تملک شده زوجین در هنگام ازدواج بین زن و شوهر انجام شود؛ این کار ممکن است از طریق توافقی مانند تسویه حساب املاک یا از طریق حکم دادگاه انجام شود. […]