روند و مراحل افراز و فروش مال مشاع

افراز و فروش مال مشاع

در ماده 1 افراز و فروش مال مشاع مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع میکند. ماده 2 افراز و فروش مال مشاع – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت […]