فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟ در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده: تفاوت تراس و بالکن فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟ بند 18: بالكن غیر مسقف ( تراس یا ایوان ) كه در فضای حیاط و یا […]