دعاوی قراردادهای بانکی

دعوای الزام به فک رهن
دعوای الزام به فک رهن ،دعوای الزام به فک رهن یکی دیگر از دعاوی بانکی می باشد که در اکثر موارد مانند دعوای ابطال سند...
دعوای ابطال قراردادهای بانکی و مشارکت مدنی 1400
دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت های مختلفی قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد که عمده پرونده های دعاوی ابطال قراردادهای بانکی یا اعلام بطلان...
دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی
دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی زمانی مطرح می شود که به هردلیل قانونی و شرعی ، شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک...
قراردادهای بانکی
روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن...