دعاوی تعهدات ارزی

معافیت از تعهدات ارزی سال 1400
معافیت از تعهدات ارزی، اخذ تعهد ارزی زمانی ضرورت دارد که ورود کالا به کشور از طریق منابع ارزی بانکی تامین می شود.لذا در صورتی...
مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی
مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی، تعهد ارزی در نتیجه عدم ورود کالا به کشور بر ذمه واردکننده قرار می گیرد. در واقع تعهد ارزی...
عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان
عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی، عواملی وجود دارد که پس از انعقاد معامله ارزی در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاثیر دارد....