دعاوی بانکی

مشاوره حقوقی دعاوی بانکی با وکلای متخصص تماس بگیرید

  • دعاوی قراردادهای بانکی
  • دعاوی تعهدات ارزی
  • دعاوی ملک در رهن بانک
  • دعاوی ضمانتنامه های بانکی
  • دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی
  • وصول مطالبات معوق بانکی
  • اعتبارات اسنادی وثیقه در قراردادهای بانکی
  • توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده
  • امهال مطالبات بانکی
  • وکیل متخصص بانکی
ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی
دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی توسط اشخاصی مطرح می شود که نسبت به انتقال سند اجرایی معترض باشند.فلذا با طرح این دعوا خواستار ابطال...
شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت
شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت از جمله شکایاتی است که پس از عملیات اجرایی ثبت( صدور اجرائیه) و یا زمانی که...
ابطال مزایده ثبتی
دعوای ابطال مزایده ثبتی میتواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد، مطرح گردد.و چنانچه این اعتراض مقبول واقع شود،میتواند...
وثیقه در قراردادهای بانکی
وثیقه در قراردادهای بانکی ، ازجمله شیوه های رایج بانکها جهت دریافت وثیقه در قراردادهای بانکی جهت وثوق و اطمینان از باز پرداخت وام و تسهیلات...
اعتبارات اسنادی (LC)
اعتبارات اسنادی (LC) ، تعهدی از سوی  بانک است که به درخواست متقاضی صادر گردیده و بر اساس آن بانک متعهد می گردد مبلغ معینی را...
وصول مطالبات معوق بانکی
آشنایی با وصول مطالبات بانکی اعم از وصول مطالبات معوق بانکی به استناد چک برگشتی ، وصول مطالبات معوق بانکی به استناد سفته عندالمطالبه  و وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد...
انتقال ضمانت نامه بانکی 1400
آیا  انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز...
نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی
نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی ، با توجه به ساز و کار و کارکرد ضمانت نامه بانکی ، ذینفع می تواند با رعایت شرایط مقرر...
انواع ضمانت نامه بانکی
انواع ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه بانکی از نظر شکلی و موضوعی در نظام بانکی داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارد.که حسب توافق...