نمونه رای تخلیه

نمونه حکم تخلیه

نمونه رای تخلیه ملک

 

شعبه …….دادگاه ………

 

بتاریخ ………… پرونده کلاسه ……………….. دادنامه شماره …………………

 

مرجع رسیدگی شعبه ……. دادگاه ……………………………………………………..

 

خواسته: تخلیه

 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر – فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

دستور تخلیه

 

در مورد درخواست موجر … بطرفیت مستاجر .بخواسته تخلیه مورد اجاره عبارتست از …………………….به پلاک ثبتی …………….. بخش ثبتی ………….. به مساحت ………متر مربع موضوع اجاره نامه ……… مورخ ………….. بشرح درخواست پیوست با توجه به مفاد درخواست و تصویر مصدق مستندات و عدم ارائه ایراد و تکذیب موثر از ناحیه مستاجر و سایر قرائن و امارات پرونده تقاضای موجر موجه تلقی، لذا دادگاه مستندا به مواد 4، 3، 2، 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ……………و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور دستور تخلیه عین مستاجره را صادر می نماید.

 

 

 

اجرای این دستور بر عهده ضابطین دادگستری است که موظفند ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای دستور اقدام کنند چنانچه طرفین اظهاری داشتند به عزیمت دادگاه ارشاد گردند.

رئیس شعبه

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments