موارد فسخ اجاره توسط مالک

روش درخواست تخلیه ملک از سوی مالک

موارد فسخ اجاره توسط مالک ،در صورتی که مستاجر ملک اجاره ای را به دیگری اجاره دهد و یا به نمایندگی مورد اجاره را به اشخاص دیگری واگذار کند .

 

در صورتی که مستاجر ملک اجار شده را به عنوان های دیگر از قبیل وکالت و یا نمایندگی و غیره به اشخاص دیگری واگذار کند.

در مواقعی که در قرار داد حق فسخ اجاره  هنگام انتقال قطعی مورد اجاره قید شده باشد به شرط اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت کند و یا بخواهد آن را برای‌ سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد.

 

در‌ صورتی که خریدار به مدت سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه‌ مراجعه نکند درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره‌ پذیرفته نیست .

در صورتی که مورد اجاره، محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره، احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.

در مواردی که مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

در زمینه محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای مالک شغل خود را تغییر بدهد مگر اینکه شغل جدید مشابه شغل سابق باشد.

هنگامی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط نماید.

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت اجاره خانه خودداری کرده باشد و با دادن اخطار رسمی، دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.

 

در صورت پرداخت اجاره بها عق افتاده موجر می تواند به استناد تخلف مستاجر در اجاره بها درخواست حکم تخلیه کند

هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌ مراجعه کند.

نکته : هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به‌ پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد.

ولی هر مستاجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.

 

تبصره :

در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار اقدام به پرداخت اجاره‌ بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌ بها را در موعد مقرر به ‌موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید ، موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.

 

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است

تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود.

و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

تخلیه در صورت احتیاج موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت‌.

در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

 

در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختن نکند،  یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌ مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره‌ بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد .

به ج اینکه مالک ثابت کند تاخیر و یا عدم استفاده از مورد اجاره بنا به دلایلی خارج از اراده مالک بوده .

 

تبصره

در مواردی که در ملک مورد تخلیه چندین مستاجر‌ باشد و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده‌ باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

 

در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای‌حکم یا به ترتیب مقرر صورت می‌گیرد، باید از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ‌ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

 

در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت ‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد ، می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.

 

هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد.در غیر این صورت مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.

در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌ موجر نیز اعلام خواهد شد.

مستاجر جدید نسبت به‌ تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌ با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

تبصره:

در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست ‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد.

در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت‌.

 

تبصره  :

حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل ‌اختصاص دارد و در صورت انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

 

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments